Algemene Voorwaarden ADIT bvba

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ADIT bvba

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ADIT bvba diensten of licenties van welke aard en onder welke benaming dan ook levert.
1.2 Indien ADIT bvba als tussenpersoon of agent optreedt voor derden, aanvaardt de koper bovendien de voorwaarden die eventueel door deze derde partij opgelegd worden.
1.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien ze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en klant zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2. Aanbiedingen

2.1  ADIT bvba zal altijd betrachten om correcte informatie te bezorgen, maar is voor sommige diensten afhankelijk van informatie van derden en van prijsschommelingen, bvb ten gevolge van wijzigingen in wisselkoersen, onder andere voor internationale domeinnamen.
2.2  Daarom zijn alle aanbiedingen, offertes en andere informatie van ADIT bvba louter indicatief en vrijblijvend, en worden ze bezorgd zonder verbintenis. Dit geldt zowel voor specificaties als voor prijsaanduidingen en leveringstermijnen, zowel via onze website als in schriftelijke of elektronische correspondentie.
2.3 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ADIT bvba verstrekte gegevens waarop ADIT bvba zijn aanbieding baseert.

3. Prijs en Betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Alle vermelde prijzen zijn steeds in Euro en de klant dient alle betalingen in Euro te voldoen.
3.3 Alle diensten en licenties geleverd door of via ADIT bvba zijn vooraf of contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
3.4 Indien de klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
3.5 In verband met de door ADIT bvba verrichte prestaties en de daarvoor door de klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de systemen van ADIT bvba volledig bewijs op, onverminderd het recht van de klant tot het leveren van tegenbewijs.
3.6 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de klant, geldt dat ADIT bvba gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de klant niet akkoord is met die aanpassing, is hij gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
3.7 Beide partijen komen in de overeenkomst de datum(s) overeen waarop ADIT bvba de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de klant in rekening brengt. Verschuldigde bedragen worden door de klant betaald volgens de overeengekomen of op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan een specifieke regeling zal de klant binnen de 2 weken na factuurdatum betalen. De klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
3.8 Klachten betreffende de geleverde diensten of licenties kunnen enkel aanvaard worden indien zij schriftelijk of elektronisch toekomen bij ADIT bvba binnen de zeven dagen na levering ervan.
3.9 De klant aanvaardt dat ADIT bvba alle documenten in verband met zijn dienstverlening elektronisch opmaakt, en ter beschikking stelt via zijn online systemen, en via e-mail. Dit geldt dus ook voor alle facturen van ADIT bvba, en voor betalingsherinneringen.  Daar het e-mailadres tegelijk de loginnaam vormt tot onze systemen, is de klant verantwoordelijk om zijn e-mailadres actueel te houden in onze systemen, en een nieuwe login aan te maken bij wijziging van e-mailadres.
3.10 Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.
3.11 Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende tien dagen na de verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 40 Euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
3.12 Zowel bij levering van licenties als in geval van dienstverlening door ADIT bvba of derden waarvoor ADIT bvba als tussenpersoon of agent optreedt, kan de overeenkomst door ADIT bvba van rechtswege en via een eenvoudige schriftelijke of elektronische mededeling worden ontbonden bij gebrek aan betaling van de factuur binnen 10 dagen na het versturen van een aanmaning. En dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

4. Vertrouwelijkheid

4.1 De klant en ADIT bvba dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5. Privacy, Gegevensverwerking en Beveiliging

Zie de ADIT Privacy Policy

6. Voorbehoud van Eigendom en Rechten, Zaakvorming, en Opschorting

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken, rechten of licenties blijven eigendom van ADIT bvba totdat alle bedragen die de klant aan ADIT bvba verschuldigd is op grond van de tussen de partijen gesloten overeenkomst, volledig aan ADIT bvba zijn voldaan. Een klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken, licenties, rechten en diensten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van ADIT bvba mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de klant (mede) uit door of via ADIT bvba geleverde zaken, diensten, licenties of rechten een nieuwe zaak vormt, vormt de klant die zaak slechts voor ADIT bvba, en houdt de klant de nieuw gevormde zaak voor ADIT bvba totdat hij alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. ADIT bvba blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de klant eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
6.2 Rechten, inclusief gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan de klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de klant alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de klant zijn overeengekomen, komt aan de klant het gebruiksrecht toe, zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
6.3 ADIT bvba kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van ADIT bvba onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de klant alle aan ADIT bvba verschuldigde bedragen heeft voldaan.

7. Risico

7.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op de klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of een hulppersoon van de klant zijn gebracht. Voor zover deze zaken uitsluitend in de feitelijke beschikkingsmacht van ADIT bvba of hulppersonen van ADIT bvba zijn, draagt ADIT bvba het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

8. Rechten van Intellectuele Eigendom

8.1 Indien ADIT bvba bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor de klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op de klant, dan tast dit het recht of de mogelijkheid van ADIT bvba niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, zowel voor zichzelf als voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van ADIT bvba aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan wat ontwikkeld werd voor de klant.
8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ADIT bvba, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
8.3 Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter of betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
8.4 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het ADIT bvba toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is de klant nooit toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
8.5 ADIT bvba vrijwaart de klant tegen elke rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op de bewering dat door ADIT bvba zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat de klant ADIT bvba onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering, en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan ADIT bvba. De klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan ADIT bvba verlenen om zich, indien nodig in naam van de klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan ADIT bvba ter beschikking gestelde materialen, ofwel (ii) met wijzigingen die de klant zonder schriftelijke toestemming van ADIT bvba in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door ADIT bvba zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van ADIT bvba een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal ADIT bvba, indien mogelijk, zorg dragen dat de klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringverplichting van ADIT bvba is uitgesloten.
8.6 De klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ADIT bvba van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). De klant vrijwaart ADIT bvba tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

9. Medewerkingverplichtingen

9.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door ADIT bvba mogelijk te maken zal de klant ADIT bvba steeds tijdig alle door ADIT bvba nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien de klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
9.2 De klant draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door ADIT bvba te verlenen diensten. De klant zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.
9.3 Indien de klant de voor de uitvoering van de overeenkomst door ADIT bvba nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ADIT bvba stelt of indien de klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ADIT bvba het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft ADIT bvba tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, onverminderd het recht van ADIT bvba tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
9.5 Indien medewerkers van ADIT bvba op locatie van de klant werkzaamheden verrichten, draagt de klant kostenloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. De klant vrijwaart ADIT bvba voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van ADIT bvba, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die het gevolg is van handelen of nalaten van de klant of van onveilige situaties in diens organisatie. De klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels voor aanvang van de werkzaamheden aan de door ADIT bvba ingezette medewerkers kenbaar maken.
9.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de klant verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behalve voor die faciliteiten die onder direct gebruik en beheer van ADIT bvba staan. ADIT bvba is nooit aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet- beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van ADIT bvba.

10. Leveringstermijnen

10.1 Alle door ADIT bvba genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door ADIT bvba genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden ADIT bvba niet, en hebben steeds slechts een indicatief karakter. ADIT bvba spant zich er redelijkerwijs voor in om uiterste (leverings) termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. ADIT bvba is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die niet meer gehaald kan worden vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Evenmin is ADIT bvba gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen ADIT bvba en de klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
10.2 De overschrijding van een door ADIT bvba genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt lADIT bvba niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt ADIT bvba wegens tijdsoverschrijding pas in verzuim nadat de klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ADIT bvba in de gelegenheid wordt gesteld om adequaat te reageren.

11. Ontbinding en Opzegging van de Overeenkomst

11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van de klant en alle andere verplichtingen tot medewerking door de klant of een door de klant in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
11.2 Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de klant bewijst dat ADIT bvba ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ADIT bvba voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
11.3 Indien een overeenkomst die naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn – doch minimaal drie maanden – in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
11.4 De klant is nooit gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht tussentijds op te zeggen die voor bepaalde tijd is aangegaan, .
11.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de klant wijzigt. ADIT bvba is wegens deze beëindiging niet tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van de klant vervalt het recht tot gebruik van aan de klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.
11.6 Bij opzegging dient altijd de door ADIT bvba voorgeschreven procedure gevolgd te worden. ADIT bvba zal op eerste verzoek deze procedure kenbaar maken.

12. Aansprakelijkheid van ADIT bvba

12.1 De totale aansprakelijkheid van ADIT bvba wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW. Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 8.5 bedoelde vrijwaringverplichting van ADIT bvba. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van ADIT bvba voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).
12.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nooit meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).
12.3 De aansprakelijkheid van ADIT bvba voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan ADIT bvba voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan ADIT bvba voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
12.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van ADIT bvba, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 12, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van ADIT bvba uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden geheel onverlet.
12.5 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van ADIT bvba.
12.6 Tenzij nakoming door ADIT bvba blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ADIT bvba wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de klant ADIT bvba onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en ADIT bvba ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ADIT bvba in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ADIT bvba meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ADIT bvba vervalt door het verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.
12.8 De klant vrijwaart ADIT bvba voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ADIT bvba geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
12.9 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan ADIT bvba zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van ADIT bvba, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan ADIT bvba zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de klant aan ADIT bvba is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
13.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

14. Wijziging en Meerwerk

14.1 Indien lADIT bvba op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van ADIT bvba. ADIT bvba is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
14.2 De klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en ADIT bvba kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de klant nooit grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal ADIT bvba de klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

15. Overdracht van Rechten en Verplichtingen

15.1 De klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
15.2 ADIT bvba is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.
15.3 ADIT bvba is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een gelieerde vennootschap te verkopen en/of over te dragen.

16. Toepasselijk Recht en Geschillen

16.1 Alle overeenkomsten van ADIT bvba worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de koper als Consument beschouwd wordt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de Belgische woonplaats van de koper. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden voor de rechtbank van Mechelen.

17. Cloud Hosting Services

17.1 ADIT bvba zal de met de klant overeengekomen Cloud Hosting Services leveren.
17.2 Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur voor hostingdiensten omvat, zal de klant de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De klant zal de schijfruimte alleen gebruiken voor het plaatsen van één of meer in de overeenkomst genoemde webpagina’s van een website. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor de klant gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de overeengekomen maxima en onderhevig aan de huisregels van ADIT bvba zoals opgesteld ten behoeve van en geldend voor afnemers. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door de klant is gebruikt, niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal ADIT bvba een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor overeengekomen of – bij gebrek daaraan – gebruikelijke tarieven.
17.3 Indien de overeenkomst de verschaffing van toegang tot internet omvat, zal ADIT bvba, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zich er naar beste kunnen voor inspannen om verbindingen via het systeem van ADIT bvba met het internet tot stand te brengen, inclusief het ter beschikking stellen van de door ADIT bvba gehoste website. ADIT bvba is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van de klant of die van derden.
17.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de klant verantwoordelijkheid voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. De klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot de klant staan. Bij gebrek aan uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de klant zelf de (hulp) programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen, up-to-date houden, beveiligen waar nodig, en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door de klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is ADIT bvba niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
17.5 Indien de dienstverlening van ADIT bvba op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal ADIT bvba telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de gehoste websites. ADIT bvba kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. ADIT bvba zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een adequate termijn in behandeling nemen. ADIT bvba kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van ADIT bvba.
17.6 De overeenkomst omvat het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-, uitwijk- en recoverydiensten uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen.
17.7 Indien ADIT bvba op grond van de overeenkomst diensten voor de klant verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals onder meer aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dienen de regels en werkwijze van de betreffende instantie(s) in aanmerking genomen te worden. Desgevraagd zal ADIT bvba een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden aan de klant ter beschikking stellen. ADIT bvba aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door de klant beoogde resultaten.
17.8 De klant is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij ADIT bvba gebruikelijke tarieven verschuldigd.
17.9  ADIT bvba staat er niet voor in dat een door de klant gewenste domeinnaam aan de klant wordt toegekend.
17.10 ADIT bvba is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. De klant staat er jegens leverancier voor in dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. De klant vrijwaart ADIT bvba voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van de klant niet door ADIT bvba is geregistreerd.
17.11  Indien dit specifiek door Adit is aangegeven, omvat de overeenkomst ook het aan de klant ter beschikking stellen van e-mailadressen.  In geen geval mogen de systemen van Adit gebruikt worden voor het versturen van mailings: het aantal geadresseerden dient beperkt te worden tot maximaal 50.  En om misbruik en spam te vermijden, beperkt Adit het aantal uitgaande mails per abonnement tot 100 per uur.
17.12  Verlengingen van abonnementen:  abonnementen voor domeinnamen en hosting lopen voor een jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij de klant daar uitdrukkelijk van afziet door zijn abonnement op te zeggen in de loop van de abonnementsperiode, en vooraleer het abonnement gefactureerd is. Opzegging kan uitsluitend via het via het Adit controlepaneel.
17.13  Facturatie van abonnementen:  alle abonnementen worden gefactureerd op de eerste van de maand waarin de vervaldag van het abonnement valt.
17.14  Opzegging van abonnementen:  zodra een abonnement gefactureerd is, kan het niet opgezegd worden tot de factuur betaald is.  Daarna kan een abonnement opgezegd worden tot een maand voor de vervaldag.  Een opgezegd abonnement blijft actief tot zijn vervaldag.
17.15  Het niet meer gebruiken van een abonnement, bijvoorbeeld door de transfer van een domeinnaam naar een andere provider, betekent niet dat een abonnement opgezegd is:  de klant dient eerst het abonnement op te zeggen via het Adit controlepaneel, en kan daarbij aangeven of hij een domeinnaam al dan niet wil transfereren. Bij opzegging wordt ook de transfercode verstuurd waar dit van toepassing is.
17.16  Niet meer gebruik maken van een abonnement in de loop van een abonnementsperiode, leidt niet tot terugbetaling van een deel van het abonnementsgeld.

18. Uitvoering Dienstverlening

18.1 ADIT bvba zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van ADIT bvba worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst ADIT bvba uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende duidelijkheid is omschreven.
18.2 ADIT bvba verricht de dienstverlening slechts in opdracht van de klant. Indien ADIT bvba op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van de klant, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan de klant in rekening worden gebracht.
18.3 ADIT bvba kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij de klant geldende procedures tot gevolg hebben, zal ADIT bvba de klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van de klant.
18.4 ADIT bvba kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. ADIT bvba zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met de klant.
18.5 De klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde anti-virusprogrammatuur in werking hebben.

19. Gedragsregels – Notice and Take Down

19.1 Indien ADIT bvba algemeen voor al zijn klanten geldende gedragsregels hanteert, dan zal ADIT bvba die desgevraagd aan de klant verstrekken en zal de klant verplicht zijn deze gedragsregels stipt en onverkort na te leven. Steeds en in alle gevallen zal de klant zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. De klant zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.
19.2 Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is ADIT bvba steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van de klant. De klant is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van ADIT bvba informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan ADIT bvba gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. ADIT bvba is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 19.1 aan de klant per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van ADIT bvba te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door ADIT bvba jegens de klant. ADIT bvba is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens de klant aansprakelijk te zijn.
19.3 Van ADIT bvba kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van de klant te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en de klant. De klant zal zich ter zake met de betreffende derde hebben te verstaan en ADIT bvba schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

20. Service Level Agreement

20.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De klant zal ADIT bvba steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van ADIT bvba zijn gelegen en met inachtneming van de dienstverlening als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door ADIT bvba gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

21. Duur en Verhuizing van Website

21.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij de klant of ADIT bvba de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.
21.2 Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal ADIT bvba bij of na het einde van de overeenkomst – tegen betaling door de klant van een dan door ADIT bvba te bepalen vergoeding alsook met inachtneming door de klant van alle andere dan door leverancier bepaalde condities – meewerken aan het overzetten van de website en het bijbehorende domein naar de klant of naar een andere leverancier van webhostingdiensten.

22. Betaling

22.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door ADIT bvba te verlenen diensten telkens per jaar vooraf verschuldigd.

23. Garantie

23.1 ADIT bvba staat er niet voor in dat de dienstverlening foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. ADIT bvba kan mede wegens de aard en werking van internet er niet voor instaan dat internet te allen tijde beschikbaar of toegankelijk is en dat de door ADIT bvba gehoste websites te allen tijde ongestoord en continu beschikbaar en raadpleegbaar zijn.
23.2 ADIT bvba is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de dienstverlening. De klant zal de resultaten van de dienstverlening zelf regelmatig controleren.
23.3 De klant zal op basis van de door ADIT bvba verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. ADIT bvba verklaart zich bereid om op verzoek van de klant naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door de klant tegen door ADIT bvba te stellen (financiële) voorwaarden. ADIT bvba is niet verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegevens.
23.4 Bij de klant ligt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door door de klant worden verwerkt. De klant staat er jegens ADIT bvba voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De klant vrijwaart ADIT bvba tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van deze overeenkomst.